یهـو حسـ شعـر گفـتنـم گـل کرد گـفتم یه دو بیـتی برآتـون بگمـ:

بـآ تـو هرگـز بـی تو عمـری

نـه نـه اشتبـآ شـد

بـآ تو هـرگز بـی تو شـآید

O_o نـه نـه اینـم نشـد

بـی تو هـرگز بآ تو عمـرا

:| ولـش کنیـد اصـلا شعـر گفتـن به مـن نیومـده!