آقا این تبلیغ بازرگانی لطیفی رو دیدین گزارشگر از مرده می پرسه:

آیا شما از بازرگانی لطیفی تردمبل گرفتین؟

مرد:بله اتفاقا این دومیشه

گزارشگر:چرا

زن: چون برای خرید تردمیل دوم تخفیفم میده!!!!

یعنی به خاطر 5 درصد تخفیف تردمیل میخرین؟

اصن یه وضییییییییی