فاز گرفتی خفن

حواست باشه

فیوزت دسته منه
.
.
.
.

.

.

.

ببخشید، یادم رفت، هه

 چون یادم رفت یبار دیگه هم: هه

من اینقدر شاخ بودمو نمیدونستم