ما خوشگلااااااااااا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جاااااان....؟!!


از اتاق فرمان اشاره میکنن خفه شم،،،،،،!!!


.چشم،،،،،،،:(