تو بگو طلایی


ولی وقتی از چشمم افتادی


قاطی آشغالایی
.
.
.
.
وای شاخ شم

هه


وای فشارم افتاد


آب قند برام بیارید