چشماتو 10 ثانیه ببند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

هیچی نمیبینی نه؟؟

منم اول باورم نمیشد ولی واقعیه���

طراحش خودمم