احساس میکنم رو صورتم داره یه جوش درمیاد


خیلی خوشحااااااالم


خیلی وقت بود عروسی نرفته بودیم