من نه نابم نه خاص

شاید آرزوی کسی نباشم اما آویزون کسی هم نیسم

اره اینجوریاس -_-
.
.
.
شاخ بود ؟؟؟؟!!!نه؟^_^

وای یادم رف بگم >_<

.
هه
.
.
انصافا الان دیگه شاخ شدما^0^