دم نقی معمولی گرم خوب چیزی یادمون داد...
.
.
.
.
جدیدا به هرکی میخوام بگم زر مفت نزن میگم

دوغته بنووووووووش -_^