مسابقه ی ثانیه ها 30 سال بعد:

وزیر امورخارجه ایران که در سال 94 مناقشات هسته ای را پایان داد که بود؟

شرکت کننده: بهداد سلیمی؟ گوشت قرمز؟