تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شودکه نتوان تحملش کرد....!