من نمیدونم


یهودی ها که روزه ی سکوت میگیرن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سحر پا میشن سر و صدا میکنن؟!!!