از تابستان عاجزانه تقاضا داریم
.
.
.
.
.
.
همانطور که زمستان بزرگواری کرد و ادای تابستان را در آ ورد

تابستان هم متانت به خرج بیاورد یکم ادای زمستان را درآ ورد


پختیم والا ... !!!