به بعضیـــا بایـــد گفت...

ایـــن که تـــو واسه خـــودت کســـی هستـــی

دلیـــل نمیشـــه واسه منـــم کســـی باشـــی...