هوا انقدر گرمه به خانوادم سپردم اگه خوابم برد
.
.
.
با کفگیر زیرو روم کنن که یه وقت ته نگیرم