به دختره تو ماه رمضون میگن عاشق کی هستی؟

میگه قبل از افطار یا بعد از افطار؟

میگن مگه چه فرقی می کنه؟

میگه قبل افطار ماه عسل داره بعد افطار والیبال خوب آدم نظرش عوض میشه |: