فقط در زبان فارسی میشه ۱۹ تا فعل با هم گفت

داشتم
میرفتم
دیدم
گرفت
نشست
گفتم
بذار
بپرسم
ببینم
میاد
نمیاد
دیدم
میگه
نمیخوام
بیام
بذار
برم
بگیرم
بخوابم


نه فاعلی نه مفعولی نه قیدی نه صفتی!

یکی بخواد اینو به خارجی ترجمه کنه تسمه تایم پاره میکنه. !!?