گر با همه ای، چو بی منی، بی همه ای

ور بی همه ای، چو با منی، با همه ای. (مثنوی سعدی)

جل الخالق! سعدی هم زمان خودش شاخ بوده ها!