مورد داشتیم طرف زیر برگه امتحانش زده:

بای امتحانات

.
.
.

دبیرش امضا کرده زده:

خفه شو! شهریور میبینمت

:|