رفــــــــــتم ماست خریدم بقیشو پراید بهــــــــــم داد..چه مــــــــــیکنه این تـــــوافق..