روزگار بدیست


درست وقتی درآتش میسوزی همه به بهانه آب آوردن، میروند...!!