قهرکه میکنید

مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی

برای نشستن میگردند.. .!