وقتی یکیو زیاد تحویل بگیری...


عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه...