گروه در ایران! 

کاظم: سلام خوبین؟


کاظم: کسی نیست؟


کاظم: مثل اینکه کسی نیست.من برم بخوابم.شبتون بخیر بای


3دقیقه بعد...

نازنین: س


علی:سلام به روی ماهت !


مصطفی:سلام نازی جون !


قاسم:به به سلام نازنین خانوم خوبین؟


هومن:سلام جیگر بیا pv کارت دارم


ممد گل پسر:سلووووم نازنین خوبی؟


حسن:سلام نازنین اصل میدی؟


علیرضا: سلام نازنینم، خوبی


نازنین: من همون کاظمم ههههههه :)))