یکی از تفریحات مامانم


اینه که شماره عمم رو تو روزنامه چاپ میکنه واسه نظافت چی


به نظرتون کار بدی میکنه؟؟