5هزار تومان بابت شیرینی توافق هسته ای از حساب شما کسر گردید

.

.

.

.

بانک ملی ایران :/