طرف عکسشو رو نوشابه بزنن کوکا کولا ور شکست میشه...
.
.
اونوقت اومده پست گذاشته دنبالم نیا بهم نمیرسی:|

دِ خو لا مصب اعتماد به نسفه تورو pou داشت الان اسمش تو شناسنمامم بود :|