میگن تو هند اونقدر تنوع دینی زیاد هست


که اگر اشتباهی پا بذاری روی پوست پفک به اعتقادات 10 میلیون نفر توهین کردی !!