یه مـــرد بایـــد جـــوری با خانومـــش رفتـــار کنـــه که زنـــای اطراف از حســـادت دق کـــنن


....بترکـــن....بمیـــرن.... :)))