این روزها همه ی آدم ها درد دارند

درد پول...درد عشق...درد تنهایی

این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم...