اعتراف میکنم بچه که بودم کف حموم رو با صابون لیز میکردم بعد عین مُنگُلا  اسکی میرفتم


امکانات نبود میفهمی؟!