سلامتی راننده تاکسی هایی که تو اوج گرمای تابستون


کولر ماشینشونو روشن میکنند،
.
.
.
.
.
.
.
سلامتی همین اقلیت ها...