"انشاءالله هر جا که میری، یه نفر مثل خودت سر راهت باشه".

این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و یا بد ترین نفرین ممکن باشه!!!


واسه شما دعاست یا نفرین؟!