جهانگرد کیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همون ولگرده ولی لامصب پولداره!!!