جاهل چیست ؟

.

.

.

.

.

جایی که در آن هل نگه داری می شود