ی موقعهایی میخوای از وسط خیابون رد شی


هی ماشینا با سرعت میان نمیتونی


دو قدم میری جلو سه قدم میری عقب


دوباره ی قدم جلو دو قدم عقب


بعد یدفه ی آدمی میاد ازکنارت خعلی خعلی راحت و آسون رد میشه


و تو همینطور عین بز نیگاش میکنی