به سلامتی تنهایی که هرچی باهاش بد رفتاری کردیم باز ولمون نکرد...!