تو خیابون داشت روضه خواری میکرد


یه نفر اومد بهش گفت : ببخشید شما از اقلیتهای دینی هستید؟!


گفت: نخیر من از اکثریتهای بی دین هستم :/