اگه چند نفر توی یه عکس بودن و نمیدونستید کی به کیه


در 99 درصد مواقع شخص صاحب عکس از همه بهتر افتاده