عَلی شاه


عَلی ماه


عَلی راه


عَلی نَصْرُمِن الله


عَلی زِمزِمه ى هَر دِلِ آگاه


عَلی عِینِ یَقینْ است


عَلی بَر هَمه ى خَلْقْ امیرالْمؤمِنینْ است


عَلی کاشِفِ هَر غَم


عَلی بَر هَمه مَرْحَمْ


عَلی ذِکْرِ لَبِ عیسى بن مَرْیَمْ


عَلی هَستى خاتَمْ


عَلی بَرگِ بَراتِ هَمه ى خَلْقْ ز آتَش و جَهَنَّمْ


عَلی اصلِ وجودْ است


عَلی روى سُجودْ است


عَلی مَعدَنِ جودْ است


عَلی رازونیازْ است


عَلی سوزو گُدازْاست


عَلی مَحْرَمِ راز است


عَلی مُهرِ قبولی نَماز است


عَلی بَرْگ و بَراتْ است


عَلی حَجُّ زَکاتْ است


عَلی تَجَلّی صفات