میشـــــہ ایـــــن شبـــــا

تـــــو روضہ ها،

تـــــو سینہ زنے ها،

اونجـــــاکہ دلـت میشکنـہ،

اونجـــــاکہ بغـض گلوتـــــو میگیـره واشـــــک تو چشمـــــات حلقه میـزنہ،

وَ خـــــداروبہ عزیـــــزاش قســـــم میـــــدے

واسہ منـــــم دعاکنـــــے؟