آدَم با حـَرف ِ...[راسـت داغون شــــِه]...بـِهتـَر اَز ایـنه با ...[دروغ آروم شــــِه]...