تنهایی راه رفتن سخت نیست


ولی تنهایی برگشتن خیییلی سخته!!!