جمــــــــــاعتے کہ 362 روز در حــــــــــق همدیگہ نامــــــــــردے کردن
حالــا تــــــــــو یِ 3 روز دنـــبال حلالیــــتن!!!