شما یادتون نمیاد


اوج احتراممون به یه درس این بود


که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم!