میدانی!؟


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺩﻟﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ، 


ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼﺑﭽﮕﯽ،نه غروب نه پارک نه آهنگ نه تفریح


ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ


ی دیس برنج با سه سیخ کوبیده میخواد!!!


چیه میخواستی عاشقانه باشه


ن بابا گورپدر عاشقی !!!...


من گرسنمه میفهمی؟؟!! گرسنمهههه... گرسنه.