کم آوردم ...کاش بیشتر می آوردم...من پس از اتمام تخمه هام در سینما!:-P