تو جیب جا میشه؟ نه


زنده است ؟ نه


میشه دزدیدش؟ آره


آها فهمیدم دکل نفتِ