دوستان!


آیا شما هم همش سعی میکنین


متن رو صندلی احسان علیخانی بخونین


و فقط یه حرف ن رو ازش میفهمین


یا من فقط مریض و صندلی دوستم؟