دقت کردین؟!


تا میای ثابت کنی به یکی


که چقد واست عزیزه


اون زودتر بی لیاقتیشو ثابت میکنه!!


هعیییییییییییییی